Nadzór i realizacja inwestycji budowlanych

Zarządzanie wielobranżowymi inwestycjami

Kompleksowe zarządzanie realizacją inwestycji

arrow
arrow

path-telefon-header

Tel.: 89 672 38 22

path-mail-header-min

biuro@pathkm.pl

Nasza oferta

 • zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie kontraktami na roboty i dostawy,
 • doradztwo dla Zamawiającego w trakcie przygotowywania procedur przetargowych na roboty budowlane,
 • weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane,
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym w szczególności: organizacja, koordynacja, nadzór, kontrola, monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
 • rozliczenia finansowe pośrednie i końcowe z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących, instytucji finansujących oraz UE,
 • wspieranie działań jednostki realizującej projekt,
 • wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC,
 • wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce,
 • koordynacja prac branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • wzajemna koordynacja robót, dostaw i usług,
 • konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w ramach nadzorowanych kontraktów,
 • nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad, gwarancji i rękojmi,
 • organizacja procesu budowlanego ze strony Wykonawcy (kierowanie i zarządzanie budową).

path-ikona-inzynier

INŻYNIER KONTRAKTU

NADZÓR BUDOWLANY

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI